Werving van een deeltijds docent 'verbintenissenrecht'

Publicatie Staatsblad: 18 januari 2021
Numac: 
2021020058

Het ministerie van Landsverdediging zal binnenkort overgaan tot de aanwerving van een deeltijds docent die vanaf het academiejaar 2021-2022, voor drie sessies, de cursus 'Droit des obligations' in het Frans zal doceren in het kader van een master in de openbare en militaire administratie (master na master) waarbij om de twee jaar een sessie wordt georganiseerd.

Plaats van de cursus

Koninklijke Militaire School, Renaissancelaan 30, 1000 Brussel

Doelpubliek

Belgische en Internationale officieren, Belgische ambtenaren van niveau A. Per taalstelsel bestaat de sessie uit maximaal 20 stagiairs.

Lesopdracht

 • In het kader van het programma 'Master in de openbare en militaire administratie' dient de cursus 'Verbintenissenrecht' inzicht te bieden in het algemeen kader in welke economische en commerciële relaties evolueren, alsook zorgen voor het assimileren van de noties en rechtsregels die deze materie regelen. Deze cursus moet de nodige middelen en kennis leveren om andere cursussen van het programma, zoals het Administratief recht, de Sociale wetgeving, de cursus Overheidsopdrachten, e.a. beter gewapend aan te vatten.
 • De vorming van 3 ECTS omvat 30 contactperiodes van 60 minuten en een mondelinge individuele evaluatie van elk van de stagiairs.
 • Het curriculum kan opgevraagd worden bij ERM-DEFCOL-DFMN-DIR-HOMA-ALL-DL@mil.be.

Profiel van de kandidaat

 • Belg zijn of staatsburger van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Confederatie;
 • Een gedrag vertonen dat beantwoordt aan de vereisten van het ambt;
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten;
 • Voldaan hebben aan de militiewetten;
 • De niet-Belgische kandidaat/kandidate moet voldaan hebben aan de militiewetten van het land waarvan hij/zij de nationaliteit bezit en de burger- en politieke rechten van dat land bezitten;
 • Houder zijn van een doctoraat op proefschrift in de rechten;
 • Voldoende relevante juridische kennis bezitten van het Belgische juridische systeem in het licht van de inhoud van deze opdracht;
 • De grondige kennis bezitten van de taal waarin de cursus wordt gegeven. Wie voor beide vacatures een kandidatuur wenst in te dienen, dient het bewijs te leveren over de grondige kennis van deze twee landstalen te beschikken;
 • Met de cursusinhoud gerelateerde publicaties en onderzoekservaring, alsook pedagogische en/of beroepservaring in dit domein, zijn een pluspunt.

Statuut en bezoldiging

 • De geselecteerde kandidaat wordt benoemd door de Koning als tijdelijk deeltijds onderwijzend personeel voor een periode van vijf kalenderjaren, die drie sessies omvatten, vanaf 31 augustus 2021, zonder evenwel lid te worden van het organiek kader van de Koninklijke Militaire School.
 • De vergoeding bedraagt €136,36 niet geīndexeerd (spilindex 138,01) per contactperiode van 60 minuten, de evaluatie uitgezonderd.
 • Diegenen hiervoor die tevens een loopbaanbetrekking uitoefenen die door de Staat wordt bezoldigd, ontvangen slechts 50% van de toelage zoals die hiervoor is vastgesteld, indien de normale werktijden van beide betrekkingen samenvallen. Het tegendeel dient gestaafd te worden door een attest van niet-simultaneīteit van het gepaste hiërarchisch niveau.

Sollicitatie

 • Het indienen van een kandidatuur gebeurt per aangetekend schrijven en omvat een motivatiebrief waarin de kandidaat uiteenzet waarom hij meent aanspraak te kunnen maken op de betrekking, met in bijlage een CV en de documenten die aantonen dat de kandidaat/kandidate voldoet aan de voormelde voorwaarden.
 • De kandidatuur dient ingediend te worden binnen de 60 dagen volgend op de publicatie in het Belgisch Staatsblad.
 • De kandidaten kunnen tijdens de selectieprocedure worden uitgenodigd voor een interview om hun ervaring, kennis en motivatie te peilen. Er kan hen ook opgedragen worden om een proefles te geven. De mogelijke onderwerpen worden bij de uitnodiging kenbaar gemaakt. Het onderwerp wordt op de dag van de proefles bij lottrekking bepaald.
 • De kandidatuur wordt gericht aan:
  Commandant van de Koninklijke Militaire School
  Renaissancelaan 30 - 1000 BRUSSEL