Werving van een tweetalige docent(e) voor het departement 'Communication, Information, Systems and Sensors' (CISS)

Publicatie Staatsblad: 30 december 2020
Numac: 2020031729

Het ministerie van Defensie zal binnenkort overgaan tot de werving van een tweetalige docent(e) (Nederlands/Frans) die vanaf het academiejaar 2021-2022 zal belast worden met het doceren in het Nederlands, in het Frans en in het Engels van diverse cursussen (voltijdse leeropdracht) aan het departement « Communication, Information, Systems and Sensors » van de Koninklijke Militaire School. De lessen en de praktische werken hebben betrekking op control systems, electricity en electrical power systems.

Deze leeropdracht omvat ook de evaluaties (tussentijdse en eindtoetsen), het leiden van praktische werken, afstudeerwerken, als ook andere opdrachten en activiteiten eigen aan het ambt van voltijds lid van het onderwijzend korps van de Koninklijke Militaire School.

Naast onderwijs zal de docent(e) ook onderzoek verrichten en begeleiden in zijn/haar vakdomein, daarin publicaties verzorgen en bijdragen aan de wetenschappelijke en administratieve activiteiten van de school.

Algemene voorwaarden

  1. Belg zijn of burger van een andere Staat die deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat;
  2. Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking;
  3. De burgerlijke en politieke rechten genieten;
  4. Aan de militiewetten voldaan hebben;
  5. De niet-Belgische kandidaat/kandidate moet voldaan hebben aan de militiewetten van het land waarvan hij/zij de nationaliteit bezit en de burger- en politieke rechten van dat land bezitten;
  6. Houder/houdster zijn van een diploma van doctor relevant voor de onderwezen vakken.
  7. Op het moment van de aanwerving de grondige kennis van het Nederlands en het Frans bezitten, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juli 1938 betreffende het gebruik van de talen bij het leger of het Selor-taaltest Art 7 Niv 1/A bezitten;
  8. Op het moment van de aanwerving de grondige kennis van het Engels bezitten minimum niveau Standardized Language Profile SLP3333.

Bijzondere voorwaarden

Het hebben van onderwijservaring in de te onderwijzen domeinen evenals het hebben van onderzoekservaring in één van volgende domeinen: elektromagnetisme, elektrische motoren en hun sturing of controle systemen, zal gevalideerd worden tijdens de vergelijkende selectie.

Statuut en bezoldiging

De docenten worden definitief door de Koning benoemd. De docenten genieten een jaarlijkse bezoldiging van 33.830,73 euro tot 53.449,61 euro - niet geïndexeerd (spilindex 138.01). Deze bezoldiging wordt driejaarlijks verhoogd.

Selectieprocedure

De kandidaten die voldoen aan de algemene voorwaarden zullen worden vergeleken in het licht van de bijzondere voorwaarden.

De kandidaten kunnen tijdens de selectieprocedure worden uitgenodigd voor een interview om hun ervaring, kennis en motivatie te peilen. Er kan hen ook opgedragen worden om een proefles te geven. In dat geval maakt een gunstige evaluatie van het interview en van de proefles een bijkomende voorwaarde uit.

Inschrijving

Het indienen van de dossiers gebeurt per aangetekend schrijven. De kandidatuur bevat een uiteenzetting van de aanspraken die de kandidaat meent te kunnen doen gelden om naar deze betrekking te dingen, een lijst van zijn prestaties op het gebied van onderwijs en een lijst van zijn wetenschappelijke activiteiten en publicaties. Een CV en kopieën van
diploma's worden in bijlage bijgevoegd.

De kandidatuur wordt gericht aan:

Commandant van de Koninklijke Militaire School
Renaissancelaan 30
1000 Brussel

vergezeld van een CV en van documenten die aantonen dat de kandidaat/kandidate voldoet aan de voormelde voorwaarden.

De inschrijvingen worden afgesloten dertig dagen na de publicatie van dit bericht in het Belgisch Staatsblad.

Informatie

Bijkomende informatie betreffende de vacatures kan verkregen worden bij Alain Muls, gewoon hoogleraar, alain.muls@rma.ac.be, +32 244 13936, of Bart Scheers, kolonel militair hoogleraar, bart.scheers@mil.be, +32 244 14164.