Werving repetitor psychologie

Publicatie Staatsblad: 2021-05-04
Numac: 
2021031198

Aanwerving van een repetitor (M/V) psychologie voor het departement Gedragswetenschappen van de Koninklijke Militaire School.

De minister van Defensie zal overgaan tot de aanwerving van een repetitor (M/V) voor het departement Gedragswetenschappen van de Koninklijke Militaire School (KMS) voor de pedagogische begeleiding van de leerlingen van de beide taalstelsels (N/F) in het domein van psychologie, didactiek en human factors.

Taakomschrijving

 1. Begeleiding van de pedagogische activiteit in psychologie, communicatiepsychologie en didactiek aan de leerlingen van de faculteit Sociale en Militaire Wetenschappen en human factors aan de leerlingen van de faculteit Polytechniek van de KMS, evenals occasionele cursussen aan externe leerlingen;
 2. Opstellen en bijwerken van het cursusmateriaal;
 3. Evaluaties van de leerlingen voorbereiden, verbeteren en/of afnemen;
 4. Instaan voor het begeleiden van leerlingen in hun bachelor- en masterpoef en stage;
 5. Occasioneel instaan voor het geven van een theorieles;
 6. Zich integreren in één van de wetenschappelijke onderzoeksdomeinen van de research unit militaire psychologie en actief deelnemen aan één of meerdere onderzoeksprojecten. In dit kader wordt het behalen van een doctoraat sterk aangemoedigd;
 7. Helpen bij het organiseren van colloquia, seminaries en studiedagen;

Voorwaarden waaraan de kandidaten voor deze functie moeten voldoen

 1. Belg zijn of staatsburger van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Confederatie;

 2. Een gedrag vertonen dat beantwoordt aan de vereisten van het ambt;

 3. De burgerlijke en politieke rechten bezitten;

 4. Voldaan hebben aan de militiewetten;

 5. De niet-Belgische kandidaat moet voldaan hebben aan de militiewetten van het land waarvan hij/zij de nationaliteit bezit en de burger- en politieke rechten van dat land bezitten;

 6. Op het moment van de aanwerving houder zijn van het diploma Master of Psychological Sciences (of licentiaat);

 7. Zich in beide landstalen (Nederlands en Frans) alsook in het Engels voldoende kunnen uitdrukken om vlot de leerlingen zowel mondeling als schriftelijk te kunnen begeleiden;

 8. Bereid zijn zich te vervolmaken in het vakdomein van de psychologie alsook in de praktische kennis van de beide landstalen en het Engels;

 9. Een selectiecommissie samengesteld door de KMS zal de kandidaten hierbij evalueren op basis van een interview, hun curriculum vitae en een proefles.

Statuut en wedde

 1. De repetitor kan vast benoemd worden door de Koning na een proeftijd van één jaar mits een gemotiveerd benoemingsvoorstel.
 2. Hij/zij geniet van een jaarwedde van 20.808,54 euro tot 37.268,89 euro niet-geïndexeerd (spilindex 138.01).

Inschrijving

De sollicitatie dient aangetekend gericht te worden aan:

Commandant van de Koninklijke Militaire School
Renaissancelaan 30, 1000 Brussel

binnen de zestig kalenderdagen die volgen op deze publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Als bijlage dient eveneens te worden verstuurd:

 1. Een afschrift van de gevraagde diploma's
 2. Een curriculum vitae.

De commandant van de KMS zal de kandidaten die weerhouden zijn op basis van een eerste screening op dossier, oproepen voor een interview en een proefles.

Inlichtingen

Alle verdere inlichtingen betreffende deze vacature kunnen verkregen worden in het Departement Gedragswetenschappen van de KMS (Tf 02 441 41 46; salvatore.lobue@mil.be).