Directie Basisvorming Officieren (DFBO)

De directeur van de Basisvorming Officieren (DFBO) heeft een aantal stafmedewerkers en is verantwoordelijk voor:

Staf

De staf DFBO bevat volgende diensten:

 • Human ressources
 • Opvolging van de leerlingen en evaluatie (ST&E)
 • Secretariaat

De militaire basisvorming

De militaire opleiding van de kandidaten-officier, die gelijktijdig met de academische vorming loopt, heeft als voornaamste doel de kandidaat in staat te stellen de algemene, militaire en professionele kennis te verwerven, die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van zijn bevelvoering.

Het doel is officieren te vormen die de vereiste menselijke en professionele competenties bezitten om een groep van een dertigtal militairen, zijnde een peloton, te beheren en tewerk te stellen in een tactisch kader en een wisselende omgeving.

Op het einde van zijn vorming, die progressief is opgebouwd, moet de kandidaat in staat zijn om:

 • een groep militairen te bevelen, te leiden en te controleren;
 • materieel, de bewapening en de beschikbare uitrusting juist te gebruiken;
 • onder stress te werken

In het kader van de militaire vorming wordt de nadruk gelegd op het verwerven van kennis (KENNEN), maar ook op de ontwikkeling van de competenties (SAVOIR-FAIRE) en de uitdrukking van functioneringsmodi (SAVOIR-ETRE).

De bekwaamheid om te leven in gemeenschap, de ethiek en het leiderschap worden voortdurend benadrukt.

Hoewel het verwerven van de tactische procedés en de militaire competenties hoofdzakelijk geconcentreerd is tijdens de kampperiodes in België of in het buitenland, is de militaire training in de KMS een continu proces tijdens het verblijf van de kandidaten officier binnen onze muren.

De MIF (Militaire Initiatie Fase) is de eerste confrontatie van onze jonge kandidaten met de militaire aspecten van de opleiding. Deze vindt plaats gedurende vijf weken in het militaire kamp te Elsenborn voor de opening van het eerste studiejaar (medio augustus tot eind september).

Vervolgens worden de belangrijke fasen van de militaire vorming voor alle kandidaten officier verspreid over het twee weken durende winterkamp (eind januari tot begin februari) en het zomerkamp tijdens de maand juli.

Naast het verwerven van deze professionele vaardigheden zal de kandidaat voortdurend zijn karakteriële kwaliteiten en conditie ontwikkelen. Een bijzondere aandacht zal dus besteed worden aan het intensief sporten.

Gedurende hun volledig parcours in de KMS, moeten de kandidaten ook aantonen dat zij de nodige karakteriële kwaliteiten bezitten die nodig zijn voor hun toekomstige rol als leider. De kandidaten zullen voortdurend geplaatst worden in omstandigheden die gunstig zijn om kwaliteiten zoals zelfdiscipline, inzet, moed en respect verder te ontwikkelen

Einddoelstelling van de militaire basisvorming (lange type)

Het vormen van leiders die bekwaam zijn om een eenheid ter grootte van een peloton te werk te stellen en te beheren tijdens eenvoudige tactische procedés, zowel bij dag als bij nacht, in natuurlijk terrein. De kandidaat moet dus bekwaam zijn om:

 • een eenheid ter waarde van een peloton te voet te bevelen, te leiden, erover te beschikken en deze te controleren, zowel in het kader van een beweging als van een statische opdracht;
 • eenvoudige gevechtsprocedés uit te voeren (zoals bijvoorbeeld de vordering, reactie bij contact, bescherming van een gevoelig punt, legering,) in de schoot van een compagnie, vertrekkend van de orders en binnen de opgelegde termijnen;
 • er de organisatie en het materieel van uit te baten;
 • er op een adequate manier de bewapening en de uitrusting van te laten gebruiken en te onderhouden;
 • een schootsbeurt van kleine wapens te organiseren ten voordele van de eenheid waartoe hij behoort.

Einddoelstelling van de militaire basisvorming (korte type)

De einddoelstellingen van de militaire basisvorming van het korte type worden gedefinieerd in het betreffende leerplan en beantwoorden aan de noden van de componenten in functie van de gekozen loopbaanperspectieven.

De sportieve basisvorming

De sportieve vorming aan de KMS is een essentiële pijler, naast de academische en de militaire basisvormingen. Wij streven de volgende doelstellingen na:

 • afleveren van officieren in goede fysieke conditie aan de eenheden;
 • zin geven in de sportbeoefening aan de toekomstige officieren;
 • deelnemen aan de uitstraling van de KMS door de deelname aan competities buiten de school;
 • de jonge officieren in staat stellen om de onderrichter lichamelijke opvoeding te helpen met zijn lessen in de eenheid;
 • ontwikkelen van de karakteriële geschiktheid van elke officier
 • de algemene principes van de sportieve basisvorming zijn: regelmaat en progressiviteit, variatie en begeleiding (niemand wordt aan zijn lot overgelaten).

Leerlingenbegeleiding

Niemand wordt aan zijn lot overgelaten. De studenten (basisvorming) kunnen steeds terecht bij de dienst leerlingenbegeleiding.