Historiek

Kort historisch overzicht

Niet lang na de onafhankelijkheid van België (1830) raakt Koning Leopold I, die heeft gediend als officier in het Russische leger en gevochten tegen de troepen van Napoleon, overtuigd van de behoefte aan een beroepskorps voor officieren. Er zijn in die tijd nog altijd veel spanningen tussen België en Nederland. Er is dan wel een wapenstilstand, maar een vredesverdrag is nog niet ondertekend. De nood aan goed opgeleide officieren dringt zich op. Koning Leopold I heeft grote bewondering voor de Franse 'École Polytechnique'. In 1834 wordt luitenant-kolonel Jean-Jacques Edouard Chapelié, een oud-student van de 'Ecole Polytechnique', belast met de opdracht om een school op te richten voor de opleiding van Belgische officieren. Hij wordt de eerste commandant van de Militaire School.

Aanvankelijk wonen de studenten de cursussen bij op verschillende plaatsen in het centrum van Brussel. De staf van de school is gehuisvest in een groot herenhuis in de Naamsestraat. In 1874 verhuist de school vanuit het stadscentrum naar de abdij van Terkameren. De school verhuist naar haar huidige site aan de Renaissancelaan in 1909. Tussen 1994 en 2010 wordt haar infrastructuur volledig vernieuwd, met respect voor de historische waarden.

Historisch nieuws

CHE

5 mei 1955 - portret luitenant-generaal De Tilly

Op 5 mei 1955 wordt het portret ingehuldigd van luitenant-generaal Joseph Marie De Tilly, commandant van de Militaire School van 1889 tot 1899. Het portret is een gift van de Vereniging van Oud-leerlingen.

Franckx

21 april 1955 - professor Franckx

Op 21 april 1955 legt professor Franckx aan leerlingen van de 108ste Polytechnische promotie het verband uit tussen waarschijnlijkheidsrekenen en statistiek door gebruik te maken van de stelling van Bayes

Alexandre Papagos

29 januari 1954: bezoek maarschalk Alexandre Papagos

De Griekse leerling Alexandre Papagos volgt in 1902-1904 de cursussen met de 53ste Promotie Infanterie en Cavalerie aan de Militaire School in Ter Kameren. In de tussenoorlogse periode wordt Alexandre Papagos politicus, minister van oorlog in 1935 en Maarschalk van de Hellenistische Strijdkrachten.

Het museum van de Koninklijke Militaire School werd officieel ingehuldigd op 23 september 2011. Het museum staat open voor alle geïnteresseerde bezoekers, zowel van binnen als van buiten Defensie. Curator is de heer Marc Beyaert.

Het Defensiecollege

Het Defensiecollege is verantwoordelijk voor de voortgezette vorming van de officieren binnen Defensie.

1834 De stafofficieren worden gevormd aan de Militaire School nadat zij hun algemene studies hebben beëindigd 1991 Het KHID verhuist naar de vroegere Cadettenschool in het Sint-Annakwartier te Laken, dat volledig werd gerenoveerd
1869 (12 november) Bij Koninklijk Besluit wordt de Krijgsschool opgericht als autonome instelling. Administratief gezien blijft zij echter verbonden aan de Militaire School 1998 Door de ontbinding van de School voor Militaire Administrateurs krijgt het KHID een nieuwe taak toegewezen : de vorming van de militaire administrateurs (MAB)
1872 De Krijgsschool wordt volledig onafhankelijk en komt onder de voogdij van de minister van Oorlog. 2006

De site te Laken sluit haar deuren. Het KHID wordt als dusdanig ontbonden en de voortgezette vorming wordt voortaan een opdracht toevertrouwd aan de KMS (Directie van de Voortgezette Vorming).

Het KHID krijgt een nieuwe opdracht in het domein van het veiligheids- en defensiebeleid en in het domein van het wetenschappelijk en technologisch onderzoek. Het organiseert ook de Hoge Studies van Defensie.

1923 (13 juli) Bij Koninklijk Besluit krijgt de Krijgsschool opnieuw het statuut van autonome onderwijsinstelling en komt zij onder het bevel van de minister van Landsverdediging te staan. Het Corps van Stafofficieren verdwijnt en de officieren die er deel van uitmaken, worden in hun wapen opgenomen met de hoedanigheid stafbrevethouder (SBH). 2009 De Directie van de Voortgezette Vorming van de KMS wordt omgedoopt tot Defensiecollege. Tezelfdertijd wordt het Departement Operaties overgeheveld van de Directie van het Academisch Onderwijs naar het Defensiecollege.
1978 De Krijgsschool wordt omgevormd tot een instelling belast met het verstrekken van een voortgezette vorming aan officieren en dit op verschillende tijdstippen in hun loopbaan. Zij wordt dan het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie (KHID).