Onderzoeker in de Gedragswetenschappen (M/V) voor de Koninklijke Militaire School, Departement Economie, Management & Leiderschap, project HFM 20-07

In het kader van een onderzoeksproject van de Belgische Defensie met als titel Development of a Model for Adaptive Command in Extreme Contexts (MACECs) zijn we op zoek naar een voltijdse onderzoekswetenschapper met een master in de Psychologie, bij voorkeur gespecialiseerd in de Sociale Psychologie. Affiniteit met het gebruik van kwantitatieve methoden in het gedragswetenschappelijk onderzoek strekt tot aanbeveling voor het vervolgonderzoek. In het bijzonder worden kandidaten die een doctoraatsfunctie beogen aangemoedigd om te solliciteren.

Context
De Koninklijke Militaire School (KMS) is een militaire instelling voor universitair onderwijs die verantwoordelijk is voor de academische, militaire en fysieke opleiding van toekomstige officieren, en voor de voortgezette vorming van officieren op verschillende tijdstippen van hun actieve loopbaan bij Defensie (https://www.rma.ac.be).
De Koninklijke Militaire School voert dus ook wetenschappelijk onderzoek op universitair niveau uit onder meer in het kader van projecten die gefinancierd worden door Defensie. Het MACECs project valt in deze categorie. Immers, in haar Policy Handbook erkent de Belgische Defensiestaf dat "leiderschap de ruggengraat vormt van elke militaire organisatie". In die optiek heeft het Platform voor Leiderschap de visie op leiderschap van de organisatie uitgewerkt: Leading by example. De visie op leiderschap bij Defensie. Hoewel het document is opgevat als een praktische leiderschapsleidraad voor het personeel van Defensie, beschrijft het alleen vrij generieke gedragsstijlen. Daarom is verder onderzoek noodzakelijk teneinde de visie te concretiseren en dit rekening houdend met de typische context van militaire operaties die veelal door extreme werkcondities gekenmerkt zijn zoals onveiligheid, onvoorspelbare evolutie van de toestand, de begaanbaarheid van het terrein en klimatologische omstandigheden.

Studie
Onderstaande figuur geeft tentatief de variabelen en hun onderlinge relaties weer, die van belang geacht worden om de gegeven opdracht zo effectief mogelijk te vervullen.

HFM

Steunend op de interactionistische visie B=f(P,S) (Lewin, 1935), geloven wij dat menselijk gedrag bepaald wordt door zowel de kenmerken van de persoon als van de situatie waarin die persoon zich bevindt (waarbij de situatie een deel van zijn betekenis ontleent aan de ruimere context). Onderhavige studie beoogt – in een eerste fase - al deze variabelen en hun onderlinge relaties te concretiseren en onder te brengen in een zo exhaustief mogelijk classificatiesysteem.
Daartoe zal de onderzoeker een uitgebreide studie van de literatuur ter zake uitvoeren, aangevuld met interviews van militairen van diverse rang en behorend tot verschillende Krijgsmachtdelen en met operationele ervaring met het oog op het ontwikkelen van een vragenlijst die dan aan een ruimere steekproef van militaire leiders kan voorgelegd worden.
In een tweede fase zal door middel van kwantitatief onderzoek deze vragenlijst gevalideerd worden. Eenmaal het model geconsolideerd, mikt vervolgonderzoek op de vorming van de militaire bevelhebbers op de verschillende niveaus van de hiërarchie met ontwikkeling van relevante cursusinhouden en training tools.

Het onderzoek wordt uitgevoerd op het departement DEML (Economie, Management & Leiderschap) van de Koninklijke Militaire School (KMS), in samenwerking met de VUB (Faculteit Sociale Wetenschappen & Solvay Business School, Department of Business).
De kandidaat wordt begeleid door dr. Hans DE SMET (KMS), dr. Bert SCHREURS (VUB) en Prof. dr. em. Jacques MYLLE (KMS).

Het contract duurt tot 31/08/2024, met mogelijkheid tot verlenging.

Hoofdtaken

 • Uitvoeren van extensief literatuuronderzoek
 • Afnemen van interviews
 • Ontwikkelen van een vragenlijst
 • Verzamelen van de gegevens in een brede steekproef Invoeren van de gegevens in een databestand
 • Analyseren van de data
 • Rapporteren van de voortgangsresultaten aan de begeleiders (in het Engels).
 • Rapporteren van de behaalde resultaten op nationale en internationale conferenties Schrijven van wetenschappelijke artikels (in het Engels).

Vereiste vaardigheden

Technische vaardigheden
 • U beschikt over een masterdiploma in de psychologie.
 • U heeft een goede beheersing van Ms Office.
 • U heeft ervaring met toegepaste statistiek en de applicaties (bvb SPSS) of u bent bereid u op dat vlak bij te scholen.
 • Indien u een opleiding heeft gevolgd in of indien u ervaring hebt met toegepast wetenschappelijk onderzoek – op vlak van ontwerp en/of op vlakvan de uitvoering - is dit een toegevoegde waarde.
Specifieke vereisten De onderzoeker wordt blootgesteld aan geclassificeerde informatie en zal dus de vereiste veiligheidsmachtiging moeten verkrijgen. De kandidaat moet instemmen met de achtergrondcontrole die nodig is om deze toelating te verkrijgen en die zal worden uitgevoerd door de Belgische Defensie. Rekening houdend met het vertrouwelijk karakter van de te verwerven informatie moet u de nodige discretie aan de dag leggen.
Persoonlijke vaardigheden
 • U verricht wetenschappelijk onderzoek op een onafhankelijke manier, binnen een multidisciplinaire omgeving, dat u naar een doctoraat kan leiden.
 • U denkt op een innovatieve en creatieve manier.
 • U communiceert uw resultaten op een duidelijke, beknopte en nauwkeurige manier.
 • U neemt initiatief.
 • U bent betrokken en resultaatgericht.
 • U bent eerlijk, loyaal t.o.v. de instelling waar het onderzoek wordt gedaan, en respecteert de vertrouwelijkheid.
 • U plant en beheert proactief uw zelfontplooiing, terwijl u kritisch bent voor uw eigen functioneren en streeft naar zelfverbetering.
 • U draagt bij tot de teamgeest en lost interpersoonlijke conflicten op.
 • U lost zelfstandig problemen op en vindt alternatieven of oplossingen.
 • U gedraagt u op een respectvolle manier naar de anderen, naar hun ideeën en meningen en naar procedures en instructies.
 • U bent flexibel om te veranderen en uzelf aan te passen.
 • U engageert u in uw werk door het beste van uw vaardigheden te geven in het streven naar de hoogste kwaliteitsnormen en door te zetten wanneer dat nodig is.
Andere vaardigheden
 • U beschikt over een goede kennis van het Engels (mondeling en schriftelijk)
 • U beschikt over een voldoende kennis van het Frans c.q. het Nederlands in het kader van een vlotte dataverwerving en samenwerking met collega’s.

 

Varia

Contactpunten
Andere
 • Waarschijnlijke datum van aanwerving: 01 september 2020 (kandidaten die in juni 2020 afstuderen worden aanvaard op voorwaarde van het behalen van het diploma voor de start van het contract).
 • Statuut: Voltijdse tewerkstelling op basis van een contract van onbepaalde duur met het Patrimonium van de Koninklijke Militaire School (u bent geen ambtenaar).
 • Loonschaal: A11 (houder van een masterdiploma).
 • Extra-legale voordelen:
  • mogelijkheid tot het verkrijgen van een bonus voor tweetaligheid (Nederlands/Frans);
  • vakantiegeld;
  • eindejaarsuitkering;
  • hospitalisatieverzekering;gGratis openbaar vervoer (woon-werkverkeer);
  • gratis toegang tot de sportinfrastructuur op de campus;
  • toegang tot restaurant en cafetaria op de campus met korting op het dagmenu.
 • Werkplek:
  • Koninklijke Militaire School, Renaissancelaan 30, 1000 Brussel;
  • occasionele reizen naar het buitenland;
  • vergaderingen bij de partners in het onderzoek.

 

 

Jobs

Kandidatuurstelling

 • Stuur een motivatiebrief, een CV en een scan van uw identiteitskaart (twee zijden) naar Hans DE SMET en naar Thierry Deprez.
 • U zal in een militaire omgeving tewerkgesteld zijn. Om deze reden ondergaat iedere werknemer een veiligheidsverificatie. Gelieve aan uw sollicitatie het ingevulde document toe te voegen dat u bij deze functiebeschrijving terugvindt.
 • Vermeld duidelijk de referentie van het project: HFM 20-07
 • Uiterste datum voor het indienen van kandidatuurstelling: 30 april 2020
 • De interviews met de geselecteerde kandidaten zullen plaatsvinden in de Koninklijke Militaire School, Hobbemastraat 8, 1000 Brussel. De datum, timing en concrete locatie zullen tijdig aan elk worden gecommuniceerd.